آتش زدن جنگل ها و درختان در مناطق مرزی توسط سپاه پاسداران

سپاه پاسداران جنگل و درختان مناطق مرزی را به آتش کشیده است.

به گزارش رصد بلوچستان، سپاه پاسداران برای از بین بردن فضای سبز و مراتع در نقاط مرزی بلوچستان، درختان و جنگل ها را با آتش زدن از بین برده است.

یکی از سوخت بران که در مناطق مرزی در حال فعالیت است، گفت: ”در مسیرهای سوخت بران که به سمت نقاط صفری مرزی تردد دارند، نیروهای سپاه پاسداران درختان مختلف به ویژه درختان کُنار که سوخت بران از آن می خورند و استفاده می کنند را آتش زدند.“

این سوخت بر افزود: ”سپاه پاسداران برای تحت فشار قرار دادن سوخت بران که چندین روز در این مسیر هستند انواع درختان و فضاهای سبز را به آتش کشیده است.“

جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای پیشبرد سیاست های خود در حال تخریب محیط و منطقه زندگی مردم هستند که در آینده می تواند مشکلات فراوانی را نمایان کند.