ارتش پاکستان مخازن سوخت در مرز پروم در اقلیم بلوچستان شرقی را به آتش کشید.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۱۴ آبان ماه ۹۹، ارتش پاکستان در اقدامی مخازن سوخت در #پروم اقلیم بلوچستان شرقی را که سوخت بران بارهای خود را تخلیه می کنند به آتش کشیده است.

آتش زدن مخازن سوخت مردم بلوچ توسط ارتش پاکستان خسارت های زیادی را وارد کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که ارتش پاکستان مانع سوخت بری مردم بلوچ شده و مرز را به طور کامل به روی سوخت بران بسته است.

از آنجایی که مردم بلوچ به دلیل نبود شغل مناسب اقدام به سوخت بری می کنند ارتش پاکستان و سپاه پاسداران تنها راه معیشت مردم را بسته و آنها را در شرایط بد معیشتی قرار داده اند.