سپاه پاسداران گالن های سوخت بران در نقطه صفر مرزی کله گان را به آتش کشید.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۶ اسفند ماه ۹۹، نیروهای سپاه پاسداران در مرز #کله_گان گالن های سوخت بران را آتش زدند.

جمهوری اسلامی با تحت فشار قرار دادن سوخت بران و با به آتش کشیدن گالن ها، آنها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.

از آنجایی که تنها راه اشتغال مردم بلوچ در نقاط صفر مرزی سوخت بری است، عدم اجازه به آنها توسط سپاه معیشت آنها را هدف قرار داده است.

با توجه به نبود شغل مناسب و عدم اشتغال زایی توسط جمهوری اسلامی در بلوچستان، تنها راه معیشت شهروندان سوخت بری است که سپاه در حال به انحصار درآوردن آن برای خود است و به سوخت بران اجازه کسب و کار نمی دهد.