آمارهای مسئولین جمهوری اسلامی در شاخص بهره مندی از آب سالم در شهرهای بلوچستان متفاوت است.

به گزارش رصد بلوچستان، مسئولین جمهوری اسلامی با ارائه ی آمارهای ساختگی درصدد هستند تا میزان دسترسی شهروندان به آب سالم و بهداشتی را بیشتر از حد معمول نشان دهند و با این کار وانمود کنند که مردم جنوب بلوچستان از آب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

این در حالیست که روایت آن متفاوت است؛ مدیرعامل آب و فاضلاب بلوچستان و سیستان میزان شاخص آب در دسترس را ۴۸ درصد اعلام کرده که با آمار معین الدین سعیدی نماینده مردم #چابهار و #دشتیاری متفاوت است.

علیرضا قاسمی، مدیرعامل آب و فاضلاب بلوچستان و سیستان گفته است: ”در حال حاضر بیش از ۸۴ هزار و ۴۰۰ نفر در حوزه شهرستان های #چابهار و #دشتیاری از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند.“

قاسمی افزوده است: ”طبق این آمار شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم در شهرستان ‌های چابهار و دشتیاری ۴۸.۸۸ درصد است، در حال حاضر ۲۶۳ روستای شهرستان #چابهار دارای تأسیسات آب آشامیدنی است و حدود ۴۱ درصد روستاها به صورت سیار آبرسانی می‌شوند.“

اما معین الدین سعیدی وضعیت آب جنوب بلوچستان و سیستان را فاجعه بار و شاخص آن را ۱۹ درصد اعلام کرده است.