سپاه، رؤسای بومی پایگاه های خود را تهدید به کسر حقوق در صورت عدم حضور در راهپیمایی روز قدس کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، سپاه پاسداران به رؤسای بومی پایگاه های خود در بلوچستان دستور داده که حداقل ۵۰ نفر را برای راهپیمایی روز قدس بیاورند و در صورت عدم حضور، آنها را تهدید به کسر حقوق کرده اند.

این اقدام پس از آن صورت گرفته که در سال های اخیر حضور در انتخابات و راهپیمایی هایی که جمهوری اسلامی ترتیب داده در بلوچستان با عدم استقبال شهروندان بلوچ همراه بوده است.

همچنین سپاه و جمهوری اسلامی به رئیس ادارات بلوچستان دستور دادند که همه کارمندان در راهپیمایی روز قدس حضور داشته باشند و این حضور اجباری است.

براساس این گزارش، به مدیران مدارس نیز دستور داده شده تا دانش آموزان را جهت حضور در این راهپیمایی بیاورند.