نیروهای سپاه در مرز بم‌پشت سراوان سوختبران بلوچ ‌را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و در قبال اجازه تردد از هر سوختبر وجه نقد دریافت کرده و
اخاذی میکنند.

نبود شغل مناسب و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی باعث شده تا جوانان بلوچ به کار سوخت بری روی بیاورند و سالیانه صدها سوخت‌بر با تیراندازی نیروهای نظامی یا تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.