مدیر غیربومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار، یک نیروی بومی بلوچ را اخراج کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، “مهدی میرادی” مدیر غیربومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چابهار طی حکمی “رشید حسن زهی” از نیروهای بومی بلوچ این شبکه را اخراج کرد.

در حالی حسن زهی از شبکه بهداشت اخراج شده که مدیر غیربومی شبکه بهداشت دلیل اخراج آن را در ابلاغیه خود عنوان نکرده است.

اخراج حسن زهی از نیروهای جوان و بومی بلوچ توسط یک مدیر غیربومی واکنش و انتقادهای شدیدی را در بین کاربران فضای مجازی به همراه داشته است.

برخی از کاربران این اقدام را برای پیشبرد تغییر بافت جمعیتی در سواحل بلوچستان و در اختیار گرفتن و واگذاری مشاغل مختلف به غیربومیان قلمداد کرده اند.