جمهوری اسلامی پس از استخدام نیروهای غیربومی در ادارات، برای ماندگاری آنها در بلوچستان خبر از بسته های تشویقی داد.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم بکارگیری نیروهای نخبه بلوچ و استخدام نیروهای غیربومی که پس از یک سال اقدام به انتقالی میگیرند برای ماندگاری آنها در بلوچستان خبر از ارائه بسته های تشویقی برای آنها داده است.

مهرداد عرب اول رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بلوچستان گفته که ماندگاری نیروی انسانی در استان نیازمند ارائه بسته های تشویقی است که در این رابطه پیشنهادهایی ارائه شده و پیگیری می شود.

این در حالیست که جمهوری اسلامی با حذف بومی گزینی و عدم بکارگیری نخبه های بلوچ در ادارات بلوچستان، رسما آنها را کنار زده و نیروهای غیربومی را که در بلوچستان ماندگاری ندارند جذب کرده است.

بسیاری از نخبگان و فارغ التحصیلان بلوچ به دلیل تبعیض و سیاست های مخرب در حال اجرای جمهوری اسلامی در بلوچستان بیکار هستند و آینده خود را مبهم و نگران کننده می بینند.

با توجه به اهمیت موضوع و اطلاع مسئولین غیربومی بلوچستان مبنی بر عدم ماندگاری نیروهای غیربومی در استان، با این حال آنها را استخدام کرده و برای ماندگاری آنها قصد دارند که بسته های تشویقی برای آنها در نظر بگیرند.

عرب اول در رابطه با پیشنهادهای بسته تشویقی برای نیروهای غیربومی بلوچستان جهت ماندگاری آنها افزوده که برخی از این پیشنهادها ماهیت پرسنلی دارد و کمک هست به دریافتی هایی که پرسنل دستگاه های اجرایی می توانند در بلوچستان داشته باشند و بتوان تفاوت قابل ملاحظه ای را درباره یک نیروی انسانی در این دستگاه ها نسبت به سایر استان های کشور اعمال کرد تا زمینه جذب و ماندگاری افزایش یابد.

همچنین حذف بومی گزینی و استخدام نیروهای غیربومی و انتقال آنها کمتر از یک سال به مناطق خود موجب شده تا آموزش و پرورش بلوچستان با کمبود نیرو مواجه باشد؛ نبود فضای آموزشی مناسب نیز مزید بر علت شده و دانش آموزان بلوچ در وضعیت اسفباری در حال تحصیل هستند.