جمهوری اسلامی در راستای تقسیم بلوچستان، با برداشتن گام های بلند در حال آماده سازی اذهان عمومی برای به نتیجه رساندن آن است.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی پس از حذف نام بلوچستان در رسید ادارات و ارگان های مختلف و اضافه کردن شهرستان های جدید بدون حداقل امکانات، خبر از اضافه شدن دو کرسی جدید نمایندگان در مجلس شورای اسلامی داد.

اضافه شدن دو کرسی دیگر نمایندگان بلوچستان در مجلس شورای اسلامی با طرحی از نمایندگان تدوین شده است.

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با امضای ۲۲ نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شده که در صورت تصویب نهایی آن تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر و تعداد حوزه های انتخابیه از دویست و هشت حوزه به دویست و بیست و یک حوزه افزایش می یابد.

براساس این طرح دو حوزه انتخابیه و ۲ نماینده به تعداد نمایندگان بلوچستان افزوده خواهد شد.

حوزه انتخابیه «گیه و کنارک» منطبق بر حوزه جغرافیایی شهرستان #گیه، شهر گیه، شهر #بنت، شهر #اسپکه و بخش مرکزی، بخش بنت، بخش #لاشار و بخش #آهوران و شهرستان #کنارک شامل شهر کنارک، شهر #زرآباد، بخش مرکزی و بخش زرآباد به مرکزیت شهر گیه با اختصاص یک نماینده ایجاد می شود.

حوزه انتخابیه «سرباز و گنداوک» منطبق بر حوزه جغرافیایی شهرستان #سرباز، شهر #راسک، شهر #پیشین، شهر سرباز و بخش مرکزی، بخش #پارود، بخش #پیشین، شهر پیشین، بخش سرباز و شهرستان #گنداوک شامل شهر گنداوک، بخش مرکزی، بخش #ساربوک و بخش #تلنگ به مرکزیت شهر راسک و با اختصاص یک نماینده ایجاد می شود.

صاحبنظران بلوچ این اقدام را در راستای سرعت بخشی و آماده سازی اذهان عمومی برای تقسیم بلوچستان عنوان کردند.