مدرس خیابانی با اعتراف نسبت به دیپلماسی ضعیف در گرفتن حقابه گفت: «میزان آب وارد شده از سوی کشور افغانستان به منطقه سیستان بسیار ناچیز بوده و در قیاس با حق‌آبه رسمی “صفر” است.»

به گزارش رصد بلوچستان، مدرس خیابانی استاندار غیربومی بلوچستان و سیستان نسبت به گرفتن حقابه از طالبان و ضعف در عملکرد، ناگزیر به اعتراف شکست شد.

خیابانی گفت: «تاکنون در دو مرحله آب از سمت خاک افغانستان وارد منطقه سیستان شده که مرحله نخست مربوط به قبل سال جدید بود و بر اساس دبی‌سنجی صورت گرفته توسط شرکت آب منطقه‌ای استان حدود چهار میلیون مترمکعب آب وارد منطقه شد.»

وی افزود: «در مرحله دوم که مربوط به هفته گذشته است حدود ۶ میلیون مترمکعب آب با دبی ۱۷ مترمکعب بر ثانیه وارد منطقه سیستان شد و مرحله سوم ورود آب از افغانستان به سمت “جریکه” نیز دو روز است با دبی ۹ مترمکعب در جریان است.»

استاندار غیربومی بلوچستان و سیستان گفت: «حق‌آبه جغرافیای ایران که باید از سمت افغانستان پرداخت شود ۸۲۰ میلیون مترمکعب است و آنچه تاکنون وارد چاه نیمه شماره یک سیستان شده بر اساس سنجش دقیق آب منطقه‌ای حدود ۱۰ میلیون مترمرکعب است که فاصله معناداری با حق‌آبه دارد و می‌توان گفت این میزان آب وارد شده نسبت به حق‌آبه ناچیز و به عبارتی صفر است.»

لازم به ذکر است، در روزهای اخیر هیئتی از مقامات جمهوری اسلامی برای گرفتن حقابه منطقه سیستان واقع در شمال بلوچستان به افغانستان سفر کرده بودند که با ابن حجم از آب با شکست مواجه شده اند.