مردم پاکستان برای انتخابات عمومی و استانی به پای صندوق‌های رای رفته‌اند.

همزمان مقامات به طور غیرمنتظره‌ای خدمات تلفن همراه و اینترنت را در روز انتخابات قطع کردند.

حزب عمران خان این موضوع را با هدف تقلب در انتخابات خوانده و به شدت انتقاد کرده است.

در بلوچستان به دلیل اعتراضات نسبت به ناپدید شدگان اجباری انتخابات به طور گسترده ای از سوی مردم تحریم شده و تصاویر نامزدها پاره شدند.

در برخی از نواحی بلوچستان نیز انفجارهای در مراکز انتخاباتی صورت گرفته است.