پس از بدست گرفتن پخش دارو توسط سپاه پاسداران در جغرافیای ایران، بسیاری از داروها کمیاب شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، قرص های اعصاب و روان که برای بیماران و بویژه سالمندان تجویز شده و از ضروریات آنها به شمار می آیند در بلوچستان و شهرهای جغرافیای ایران کمیاب شده اند.

براساس اعلام منابع مطلع، بسیاری از داروهای اعصاب و روان همانند «تری فلوئوپرازین» در بلوچستان و شهرهای جغرافیای ایران کمیاب شده و مصرف کنندگان را نگران کرده است.

گفته می شود پس از آنکه سپاه پاسداران مسئولیت توزیع و پخش دارو در شهرهای جغرافیای ایران را بر عهده گرفته، داروهای موارد خاص به شدت کمیاب شده اند.

بسیاری از نزدیکان بیماران نسبت به نبود و کمیاب شدن دارو در جغرافیای ایران ابراز نگرانی کرده اند و با وجود پیگیری های مکرر تاکنون به نتیجه ای دست نیافته اند.

همچنین گزارش ها حاکی است که انسولین قلمی نیز در بلوچستان کمیاب شده و بیماران دیابتی در وضعیت وخیم و نگران کننده ای قرار دارند.