در سایه مدیریت جمهوری اسلامی و دیپلماسی ضعیف، بلوچستان در خطر خشکسالی قرار دارد.

به گزارش رصد بلوچستان، چندین سال است که جمهوری اسلامی در سایه مدیریت ناکارآمد و عدم توجه به خشک شدن تالاب های بلوچستان، وضعیت را برای مردم بحرانی و بغرنج کرده است.

مدیریت ضعیف جمهوری اسلامی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل کاهش نزولات جوی شرایط در بلوچستان بحرانی تر شده است، چرا که علاوه بر کاهش ۹۶ درصدی بارش ها تنها منبع آبی قابل تامین شمال بلوچستان نیز که رودخانه هیرمند است و از افغانستان سرچشمه می گیرد، هیچ آوردی نداشته است.

رودخانه ای که ۸۲۰ میلیون مترمعکب آن طبق معاهده بین المللی حق آبه بلوچستان است که اگر محقق می شد، بخشی از مشکلات مردم را رفع می کرد، اما در سال زراعی جاری همه ورودی آب از این رودخانه صفر بوده که به معضلی جدی در منطقه تبدیل شده است، بحرانی که با گرم شدن هوا و تبخیر آب موجود در چاه نیمه ها تشدید می شود.

در دیگر مناطق نیز که وابسته به بارش های سالیانه است، به دلیل کاهش چشمگیر بارندگی های امسال شرایط تبدیل اقلیم خشک به فراخشک همچون شمال استان پیش بینی می شود، موضوعی که پیگیری پروژه هایی چون انتقال آب از دریای عمان را که می تواند تامین کننده آب پایدار باشد، جدی تر می کند.

جمهوری اسلامی شرایط را برای مردم بلوچستان بسیار سخت کرده و بحران کمبود آب می تواند در سال های آینده به یک چالش بزرگ تر از زمان حال تبدیل شود.