زندانیان بند ۹ زندان مرکزی زاهدان که بند امنیتی است در شرایط بدی قرار دارند و مدت دو ماه اجازه تماس نداشته اند.

هویت چند تن از زندانیان «عبدالصمد ریگی» «محمد زین الدینی» «شهاب ایرندگانی» «حامد شه بخش» «سعید چاریزهی» «جلال » «عبدالمالک بارانزهی» هستند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر رصد گفت: « در بند ۹ چهار اتاق وجود دارد و در هر اتاق تا ۲۵ نفر نگهداری میشود و به دلیل اینکه از بند ۹ ویس به خارج از زندان ارسال شده آنها را از تماس محروم کرده اند.»

این منبع افزود: «پس از اینکه زندانیان را از تماس محروم کرده اند هفته اول زندانیان دست به اعتصاب زده اند که نگرانی خانواده ها را در پی داشته است و پس از آن هفته ای دو بار در حالی که مامور بالای سرشان ایستاده است اجازه تماس داده شده است.»

وی در ادامه با اشاره به وضعیت عبدالصمد گفت: «عبدالصمد ریگی که در سیاه چال بند ۹ بوده است اقدام به خودکشی کرده و رگ دستش را زده است. اما به وی مرخصی نمی دهند و به خواسته های قانونی اش رسیدگی نمیشود.

هر کدام از زندانیانی که در بند ۹ هستند و مطالبه ای داشته باشد به سیاه چال منتقل میشود که اتاقی بسیار تاریک است و به آنها اجازه ملاقات و تماس داده نمیشود و با شوکر برقی، باتوم و لوله پولیکا شکنجه میشوند.»

گفته میشود، بسیاری دیگر از زندانیان نیز مدت شش ماه است که بدون جرم در زندان هستند و هر ماه مدت حبسشان را تمدید کرده و آزادشان نمیکنند.

اکثر کسانی که در این بند هستند از بیماری قلبی رنج میبرند و هوا خوری نیز فقط شش متر است.

مسئول این بند شخصی با فامیل سارانی است.