جمهوری اسلامی برای تشدید سرکوب سوخت بران از پاکسازی مناطق جرم خیز خبر داد.

به گزارش رصد بلوچستان، فرماندهان و مقامات سپاه پاسداران در استان کرمان، به بهانه پاکسازی مناطق جرم خیز، از تشدید برخورد با سوخت بران بلوچ در مملکت بلوچستان خبر دادند.

به گفته مقامات سپاه پاسداران در استان کرمان، این اقدامات بیشتر در #رودبارزمین و شهرستان #دلگان و جلگه #چاههاشم صورت خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی در حالی قصد دارد بیش از پیش سوخت بران را در تنگنا قرار دهد که وضعیت معیشت و اقتصادی شهروندان به شدت آسیب پذیر شده است.

همچنین با توجه به بسته شدن مرز توسط سپاه پاسداران و ارتش پاکستان، بسیاری از سوخت بران بیکار شده و وضعیت بغرنج و نگران کننده ای را دارند.

از آنجایی که جمهوری اسلامی در مملکت بلوچستان هیچگونه اشتغال زایی نکرده، بیشتر شهروندان بلوچ از روی اجبار به کار سوخت بری روی آورده و از این طریق ارتزاق می کنند.