حزب بلوچستانء راجی تپاکی: «به تخریب مصلای اهل سنت و خانه های مردم توسط بنیادگرایان رژیم اعتراض می کنیم.»
 
به گزارش رصد بلوچستان، حزب بلوچستانء راجی تپاکی در را رابطه با تخریب مصلای اهل سنت #پهره بیانیه صادر کرد.

در متن بیانیه این حزب آمده است:

متاسفانه آگاه شدیم که مسجد جامع در حال ساخت اهل سنت بلوچ در پهره صبح امروز شنبه ۴ بهمن ۹۹ با یورش مسلحانه نیروهای امنیتی و شورای تامین و با دستور مصطفی محامی نماینده علی خامنه ای تخریب شده و‌ روز گذشته نیز خانه های کپری سیلزدگان بلوچ در زرّآباد با ضرب و شتم اهالی بی دفاع بلوچ توسط ماموران غیر بومی‌ گجر‌ولایی تخریب شدند۰ این در حالی است که رژیم حاکم و ارگانهای استعماری  برای اسکان ۵ میلیون غیر بومی در حال ساخت و سازهای گسترده هستند.
 
سالهاست که استعمارگران در خانه اجدادی ملت بلوچ، دست ما را از ادارہ سرزمین ما از ادارہ دارایی و معادن ما، از بیان خواست ھا و دردھایمان مانع گردیده  و ھزاران جنایت علیه ما و سرزمین بلوچستان مرتکب شدہ اند، اما اینکه ادارہ اماکن مذھبی ما را در دست خود بگیرند و فرھنگ و مذھب مدارا جوی ما را با بنیادگرایی خویش معاوضه نمایند، اجحافی بزرگ علیه ملت بلوچ است.
 
 ادارہ سرزمین بلوچستان توسط مردم بلوچ، آزادی دین و مذھب و اندیشه، برخوداری از یک زندگی مرفه و انسانی و همچنین تامین آیندہ نسل ھا و سرزمین ما از ابتدائی ترین حقوق انسانی ماست که برای بدست آوردن آنها و دیگر حقوقی که ملل آزادہ از آنها برخودارند، می بایست مبارزہ نمود تا دست جنایتکاران و باندھای غارتگر را برای همیشه از بلوچستان کوتاہ نماییم.
 
حزب «بلوچستان راجی تپاکی» این اقدامات رژیم حاکم  را جنایی میداند و ضمن محکومیت آن از دادگاه مردمی بلوچستان که یکایک ملت بلوچ‌ جزئی از آن هستند میخواهد برای بازخواست عاملان این جنایات مراتب اعتراضات خود را با برپایی نماز اعتراضی در مسجد جنب مصلای تخریب شده در پهره، به سمع و‌نظر استعمارگران برسانند.