مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد دادگاهی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با صدور بیانیه ای و ضمن استقبال از برخورد کشورهای اروپایی با دیپلمات های جمهوری اسلامی که قصد عملیات تروریستی دارند از همه احزاب و فعالین سیاسی خواسته که سطح هوشیاری، همکاری و اتحاد خود را بیشتر کنند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در بیانیه خود آورده است: “روز پنجشنبە ١٦ بهمن ماه ١٣٩٩، دادگاه « انتورپ» بلژیک “اسداللە اسدی” تروریست ایرانی کە با پوشش دیپلمات در سفارت ایران در وین اتریش مشغول بود را بە برنامە ریزی برای انجام عملیات تروریستی و بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس فرانسە در سال ٢٠١٨ میلادی متهم و بعد از اثبات اتهام بە ٢٠ سال زندان محکوم کرد.”

در ادامه بیانیه آمده است: “٣ متهم دیگر این پرونده “نسیمه نعامی” به ١٨ سال، “امیر سعدونی” به ١٥ سال و “مهرداد عارفانی” به ١٧سال زندان محکوم شدند. در ضمن، قاضی این پرونده با درخواست دادستانی مبنی بر سلب تابعیت آنان از بلژیک موافقت کرده است.”

این حزب در بیانیه خود یادآور شده کە، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حاکمیت خود تاکنون در تلاش برای سرکوب مخالفین خود و گسترش تروریسم در داخل و خارج از مرزهای ایران از هیچ اقدامی دریغ نکردە است و حذف فیزیکی مخالفان خود و دگراندیشان را پیوستە در دستور کار خود داشتە است.

جنبش آزادیخواهانەی مردم کردستان نیز همراە با جنبشهای آزادیخواهانە مردم در بخشهای مختلف ایران هموارە از قربانیان تروریسم عریان جمهوری اسلامی ایران بودە است و از اقدامات تروریستی این رژیم علیە مردم کردستان میتوان بە نمونە هایی چون بمب گذاری برای احزاب کرد، موشکباران مقرات و پایگاههای احزاب کرد و ترور رهبران و کادرهای آنان در خارج از کشور اشارە کرد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی ایران را بە شدت محکوم میکند و خواهان رسیدگی جدی و بیطرفانە و بە دور از مصالح سیاسی و اقتصادی کشورها و مجامع بین المللی بە پروندە های متعدد ترورمخالفین این رژیم در گذشتە، حال و آیندە است.

این حزب گفته است، از نظر ما بالا بردن هوشیاری و اتحاد و همکاری هر چە بیشتر احزاب و فعالین سیاسی در رابطە با خنثی سازی اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی میتواند مانع بزرگی بر سر راه ماشین کشتار و ترور جمهوری اسلامی باشد.