جمهوری اسلامی در حالت بحرانی مردم را در وضعیت بغرنج قرار می دهد.

به گزارش رصد بلوچستان، پل رودخانه #نیاتک که در مسیر #هیرمند به #بنجار قرار دارد در سایه بی توجهی جمهوری اسلامی، مسئولین خیال ترمیم و بازسازی آن را ندارند.

این در حالیست که این مسیر بر اثر بارندگی ماه ها مسدود می شود و رفت و آمد مردم را تحت الشعاع قرار میدهد، مسئولین اقدامی برای رفاه و آسایش مردم و ترمیم پل اقدامی در دستور کار ندارند.

از آنجایی که این روزها خبری از آب در این رودخانه نیست، مسئولین پل مذکور را به حال خود رها کرده و نسبت به ترمیم و بازسازی آن بی تفاوت هستند.

مردم این منطقه با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف جمهوری اسلامی در هیرمند و شهرهای دیگر بلوچستان گفتند: “جمهوری اسلامی در حال استخراج از سرمایه های ملت بلوچ است اما توان ترمیم و بازسازی یک پل برای مردم بلوچ را ندارد و آنها را در تنگنا و در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.”