مردم شهر ادیمی مرکز شهرستان نیمروز از نبود پزشک و خدمات پزشکی رنج می برند.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه بی کفایتی جمهوری اسلامی و همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا، مردم شهر #ادیمی مرکز شهرستان #نیمروز از پزشک محروم هستند.

نبود پزشک در شهر #ادیمی شهروندان را با چالش های متعددی همزمان با شیوع کرونا مواجه کرده است.

این در حالیست که مسئولین شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی #نصرآباد که این حوزه زیر نظر آنهاست، تاکنون اقدامی برای اختصاص پزشک به این منطقه در دستور کار نداشته اند.

به گفته شهروندان شهر #ادیمی، «فرماندار این منطقه خود را در قرنطینه قرار داده و حاضر به پاسخگویی به شهروندان نیست و مدیر شبکه بهداشت و درمان نیز با عدم توجه به نیازهای شهروندان اقدامی تاکنون در دستور کار نداشته است.»

این منبع افزوده، «برای مدیران و مسئولین شهرستان خدمت رسانی به مردم مهم نیست و هر کدام با در اختیار گرفتن کرسی های ریاست در حال لذت بردن از حقوق و مزایای شغلی خود هستند.»

لازم به ذکر است، بسیاری از مناطق بلوچستان با کمبود پزشک مواجه هستند و جمهوری اسلامی با عدم نظارت بر دستگاه های دولتی اقدامی برای خدمت رسانی به شهروندان در دستور کار ندارد.