رئیس دبیرخانه ملی شورای توسعه سواحل مکران اسکان بیش از دو میلیون غیربومی در سواحل مکران را تایید کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، احمد الهیاری رئیس دبیرخانه ملی شورای توسعه سواحل مکران اسکان بیش از دو میلیون غیربومی در سواحل مکران از #میناب تا #دشتیاری را تایید کرد.

الهیاری اسکان بیش از دو میلیون نفر در سواحل مکران را در حالی تایید کرده که انتقادها بر اجرای این طرح و تغییر بافت جمعیتی بیش از پیش موجب نگرانی شهروندان شده است.

این در حالیست که رئیس دبیرخانه ملی شورای توسعه سواحل مکران این طرح را ناقص و نادرست عنوان کرده، اما با این حال این طرح در حال اجرایی شدن است.

وی گفته که سواحل مکران از #میناب تا #دشتیاری در یک دوره زمانی طولانی، با در نظر گرفتن جمعیت فعلی حداکثر می‌تواند دو تا ۲.۲ میلیون نفر جمعیت را پوشش دهد.

از زمان مطرح شدن طرح توسعه سواحل مکران، نگرانی‌های مختلفی میان شهروندان در برخی زمینه‌ها مثل تغییر بافت جمعیتی، آلودگی‌های زیست محیطی، نظامی شدن منطقه و مواردی این چنینی بروز کرده است که با تایید اسکان بیش از دو میلیون غیربومی توسط الهیاری بر نگرانی شهروندان بلوچ افزوده شده است.

همچنین با طرح موسوم به توسعه سواحل مکران، بخش بزرگی از ساحل نیز در اختیار نظامیان قرار خواهد گرفت که طبق قراداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با دولت چین، نیروهای نظامی چینی در سواحل مکران نیز مستقر خواهند شد.

جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن طرح موسوم به توسعه سواحل مکران بسیاری از زمین های مردم بلوچ از میناب تا چابهار را به بهانه های مختلف نیز مصادره کرده است تا با واگذاری این زمین ها به غیربومیان، زمینه پیشرفت اجرای این طرح را با سرعت بیشتر عملی کند.