با وجود کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی در بلوچستان، بسیاری از نخبگان دانشگاهی بلوچ بیکار و جهت رفع مشکل فضای آموزشی اقدامی صورت نمی گیرد.

به گزارش رصد بلوچستان، حذف بومی گزینی و استخدام نیروهای غیربومی و انتقال آنها کمتر از یک سال به مناطق خود موجب شده تا آموزش و پرورش بلوچستان با کمبود نیرو مواجه باشد؛ نبود فضای آموزشی مناسب نیز مزید بر علت شده و دانش آموزان بلوچ در وضعیت اسفباری در حال تحصیل هستند.

با توجه به افزایش شمار دانش آموزان در بلوچستان، کمبود نیروی انسانی می تواند مشکلاتی را در آینده داشته باشد.

این در حالیست که در آزمون های استخدامی ماه های اخیر، سهمیه بومی گزینی توسط مقامات جمهوری اسلامی در بلوچستان حذف شده بود و بسیاری از استخدامی ها از استان های دیگر بوده اند.

حمیدرضا رخشانی، مدیرکل آموزش و پرورش بلوچستان در راستای رفع این چالش ها، کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی خبر از تدوین سند چشم انداز پنج ساله داده است.

این در حالیست که پس از گذشت ۴۲ سال از حکومت جمهوری اسلامی، برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بلوچستان اقدامی صورت نگرفته است.

فعالین بلوچ گفتند: «جمهوری اسلامی بیش از ۴۲ سال است که تنها به گفتار درمانی در بلوچستان بسنده کرده و در این چهار دهه هیچگونه اقدام مثبتی در راستای محرومیت زدایی و توسعه یافتگی در بلوچستان انجام نداده است؛ مواردی که برخی از به ظاهر روشن فکران از آن نام می برند در راستای پیشرفت سیاست های جمهوری اسلامی بوده است که مجبور شده آنها را انجام دهد.»