https://youtube.com/shorts/VwJ_kzE5ojw?feature=share

کارگران معدن آسمینون منوجان مملکت بلوچستان در مقابل فرمانداری این شهر اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کارگران معدن آسمینون #منوجان مملکت بلوچستان به دلیل عدم پرداخت معوقات مزدی خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران معدن آسمینون #منوجان مملکت بلوچستان در ماه های اخیر نیز در مقابل دفتر این شرکت تجمع و اعتصاب کرده بودند اما تاکنون مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است.

گفته می شود شهروندان شهر #منوجان مملکت بلوچستان به تجمع کارگران معدن آسمینون پیوستند و اعتراضات به خیابان های این شهر کشیده شده و گسترش پیدا کرده است.

این خبر روزآمد خواهد شد.