شماری از کارگران روزمزد ساختمانی در دزاپ به دلیل بیکاری و نداشتن ثبات شغلی در محل کار خود دست به تجمع و اعتصاب زدند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز ۶ بهمن ماه ۹۹، شماری از کارگران روزمزد ساختمانی به دلیل بیکاری و نداشتن ثبات و امنیت شغلی در محل کار خود در #دزاپ اقدام به تجمع و اعتصاب کردند.

این کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی از بیکاری، نداشتن بیمه، امنیت شغلی و وضعیت بد معیشتی خود گلایه داشتند.

به گفته این کارگران، روزانه صبح اول وقت سر فلکه حاضر شده و تا ظهر بدون کار ایستاده و کار گیر شان نمیاد.

این کارگران خطاب به مسئولین گفتند: ”ما مستاجریم، برای پرداخت اجاره خانه مجبور شدیم نصف وسایل خانه مان را بفروشیم و یک هفته است خانواده ما طعم میوه را نچشیدند.“

این کارگران روزمزد، شیوع کرونا و بی توجهی مسئولین را عامل وضعیت بد معیشتی خود عنوان کردند.

همچنین عدم برخورداری از بیمه، بیکاری و افزایش مخارج زندگی به دلیل تورم، کارگران را با وضعیت نامناسب و بغرنجی گرفتار کرده است.