بامداد روز جاری چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی و امنیتی رژیم ایران به همراه و بنیاد مسکن با یورش به منطقه کمب مراد آباد یورش بردند.

ماموران نظامی با استفاده از شوکر برقی ساکنین منازل از جمله زنان و کودکان را مورد ضرب و شتم قرار داده و اقدام به تخریب منازل آنها کردند.

یورش ماموران نظامی با هدف تغییر بافت جمعیتی و دادن زمین های مردم بلوچ به غیر بومیان و در راستای سیاست تغییر بافت جمعیتی صورت می گیرد.