صف های طویل جایگاه‌های سوخت سراوان همچنان ادامه دارد و اقدامات و بازدیدهای تبلیغاتی فرمانداری و کمیته سوخت هم از طول صف‌ها نکاهیده است.

به گزارش رصد بلوچستان، صف های مختلف در شهرهای بلوچستان و سیستان به یک معضل تکراری برای شهروندان تبدیل شده و با وجود بازدیدهای تبلیغاتی مسئولین، این صف ها همچنان ادامه دارند.

از آنجایی که مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی در زمان حال که کرونا شیوع بیشتری یافته و اکثر شهرها به حالت هشدار درآمده، صف های طولانی، تجمع و ازدحام می تواند خطر آفرین باشد.

یکی از شهروندان در این مورد گفت: ”چندین ساعت در صف دریافت بنزین بودم اما موفق به سوخت‌گیری نشدم در پایان هم مجبور شدم بنزین را از بازار آزاد با قیمت‌های بالا تهیه کنم.“

در اوایل سال جاری، عدم بارگیری تانکرهای سوخت عامل کمبود بنزین و تشکیل صف های طولانی در جایگاه های عرضه سوخت بود.

با توجه به رسانه ای شدن و بیان این معضل توسط شهروندان، جمهوری اسلامی اقدامی برای رفع این تجمعات و شلوغی ها در شرایط حاد کرونایی در دستور کار خود نداشته است.