جمهوری اسلامی در راستای نابودی نام و فرهنگ ملت بلوچ، در حال حذف نام بلوچستان از ادارات و رسیدهای دولتی است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در راستای اقدامات افراطی خود و نابودی فرهنگ، تاریخ و هویت ملت بلوچ، نام بلوچستان را از رسیدهای اداره برق حذف کرد.

این اقدام در حالی توسط جمهوری اسلامی افزایش یافته که پیشتر نیز اقدام به این کار کرده بود.

جمهوری اسلامی برای محو هویت ملت بلوچ و زمینه سازی برای تقسیم استان، در حال برداشتن گام ها و آماده کردن اذهان برای این کار است.

این در حالیست که پیشتر نام بلوچستان از فیش های ادارات دولتی، رسیدهای باربری، قبوض آب و برق، و آگهی ها و … حذف شده بود.

فعالین مدنی، سکوت ملت بلوچ در این رابطه را عاملی برای تسریع بخشیدن در روند تقسیم استان عنوان کرده و نسبت به آن هشدار دادند.