خبرنگاران به نشانه اعتراض جلسه موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان را ترک کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، خبرنگاران، نشست خبری استاندار غیربومی بلوچستان را به نشانه اعتراض به دلیل عدم دلجویی از توهین صورت گرفته به اصحاب رسانه ترک کردند.

در روزهای گذشته موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان کار خبرنگاران را به مگس که در جاهای متعفن می نشینند، تشبیه کرده بود.

اگرچه از ابتدای دعوت به این جلسه که تنها با زمان برگزاری آن چهار ساعت فاصله داشت خبرنگاران اعلام کردند که به دلیل عدم دلجویی و عدم عذرخواهی استاندار از اصحاب رسانه به واسطه توهینی که در جلسه شورای برنامه ریزی استان به خبرنگاران شده است شرکت نخواهند کرد؛ اما چون گذشته با تمام بی مهری ها در جلسه حضور یافتند.

این جلسه که از ساعت ۱۸ آغاز و با گزارش ۶ معاون استاندار تا ساعت ۲۰ ادامه داشت، با شکیبایی خبرنگاران روبرو شد؛ اما آنچه خبرنگاران پس از گذشت ۲ ساعت برنتابیدند، حرکت مجدد استاندار بر مدار گزارش های عملکرد خود در جمع اصحاب رسانه و عدم دلجویی از خبرنگاران در آغاز سخنانش بود که باعث شد خبرنگاران جلسه نشست خبری استاندار را ترک کنند.

مقامات جمهوری اسلامی با عدم ارزش قائل بودن به اقشار جامعه، با روش های گوناگون اقدام به توهین و تمسخر می کنند و باز هم حاضر به عذرخواهی و نادم بودن از کار خود نیستند.