جمهوری اسلامی در راستای تقسیم بلوچستان در حال اضافه کردن شهرستان ها در استان است.

به گزارش رصد بلوچستان، مقامات ولایی جمهوری اسلامی در راستای تسریع در روند تقسیم بلوچستان در حال ارتقای بخش ها به شهرستان با وجود نبود حداقل امکانات هستند.

در حالی بخش هایی از مناطق بلوچستان به شهرستان ارتقا داده می شوند که امکانات لازم برای شهرستان بودن را هم ندارند.

حبیب الله دهمرده نماینده ولایی شمال بلوچستان از جمله کسانی است که در راستای تقسیم استان تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

دهمرده در این زمینه از ایجاد دو بخش جدید در شمال بلوچستان به نام های #کرباسک و #خمک خبر داده است.

کرباسک در شهرستان #نصرآباد و #خمک نیز در شهرستان #زهک واقع شده است.

همچنین مقامات ولایی استان در حالی از ارتقای بخش #جالق به شهرستان خبر داده که نام آن را به #گلشن تغییر داده اند.

جمهوری اسلامی برای هویت زدایی و محو نام های قدیمی بلوچستان تمام تلاش خود را به کار گرفته چنانچه پیشتر نام های بسیاری از مناطق را تغییر داده بود.

همچنین امروز پنج شنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۹، ابوذر کوثری معاون سیاسی و اجتماعی استاندار به همراه احمدی مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور به بخش #پسکوه شهرستان #سوران آمده و از ارتقای این بخش به شهرستان خبر دادند.

جمهوری اسلامی با عدم توجه به ظرفیت و پتانسیل ها و با عدم انجام کار کارشناسی در حال ارتقای بخش ها به شهرستان و زمینه سازی برای تقسیم بلوچستان است.