طی یک ماه گذشته، حدود یکصد شهروند در تصادفات رانندگی در مملکت بلوچستان کشته و زخمی شده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، براساس آمار تیم خبری رصد بلوچستان، از اول اسفند ماه ۹۹ تا امروز ۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، ده ها تصادف رانندگی در مملکت بلوچستان روی داده است که حدود یکصد شهروند کشته و زخمی شده اند.

این تصادفات جاده ای در مملکت بلوچستان باعث جان باختن ۲۵ شهروند و زخمی شدن ۷۲ تن شده است.

این تعداد از کشته و زخمی شدگان در تصادفات جاده ای در مملکت بلوچستان بر اساس آن چیزی است که به دست گزارشگران تیم خبری رصد بلوچستان رسیده است که می تواند این آمار بیش از این باشد.

جمهوری اسلامی با عدم توجه به جاده های ناایمن و غیراستاندارد در مملکت بلوچستان، تنها به شوهای تبلیغاتی اکتفا کرده است و اقدامی عملی در راستای استاندارد سازی آنها در دستور کار ندارد.

بر اساس آمار جمهوری اسلامی، بلوچستان دارای ۲۵۴۹۶ هزار کیلومتر جاده است که فقط ۲۸ کیلومتر آن بزرگراه بوده و ۱۰۳۶۰ کیلومتر آنجاده خاکی است که طبق این آمار مابقی آن جاده ای ناایمن و فاقد استاندارد های لازم است.