یک نیروی غیربومی منابع طبیعی شهرستان بنگلان مملکت بلوچستان، اهالب روستای کووگ بالا و پایین را تهدید به مصادره زمین ها کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی و نیروهای غیربومی وابسته به آن به بهانه اراضی ملی قصد مصادره زمین های مملکت بلوچستان را دارند.

یک نیروی غیربومی از اداره منابع طبیعی مردم روستاهای کووگ بالا و پایین در شهرستان بنگلان مملکت بلوچستان را تهدید به مصادره زمبن هایشان کرده است.

وی گفته که این زمین ها به دلیل عدم سند گذاری توسط مردم متعلق به دولت و حکومت است و در صورت عدم سندگذاری واگذار خواهند شد.

اهالی این دو روستا به دلیل عدم توان در پرداخت برای سند گذاری با مشکل جدی مواجه هستند و بسیاری از آنها حتی توان تهیه مایحتاج و امرار معاش روزانه خود را ندارند.

به گفته یک منبع مطلع، این نیروی غیربومی همچنین اهالی این دو روستا را تهدید به پرونده سازی و بازداشت کرده و گفته که هر کجا دوست دارند می توانند شکایت کنند.

اراضی مملکت بلوچستان به بهانه های مختلف توسط جمهوری اسلامی مصادره می شوند و این اقدام به دلیل سیاست های مخرب جهت تغییر بافت جمعیتی و واگذاری آنها به غیربومیان است.