طبق گزارش های رسیده به رصد بلوچستان معلمان و کارمندان در سرتاسر بلوچستان تهدید شده اند که در صورت عدم شرکت آنها در انتصابات رژیم ایران حقوقشان کسر می شود.

یک منبع مطلع در همین رابطه به گزارشگر رصد گفت «ما را در کنارک مجبور کردند تا امضا کنیم که در صورت عدم رای دادن حق کسر حقوق و اخراج ما را دارند.

یکی دیگر از کارمندان اداره های دولتی در زاهدان خبر داده است که به آنها اعلام شده که اگر در راهپیمایی رژیم شرکت نکنند دولت حق کسر حقوق و اخراج آنها را دارد.

فعالان بلوچ با استناد به سابقه نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران در بلوچستان و اعتراضات ملت بلوچ از مردم می خواهند که انتصابات رژیم ایران را تحریم کنند.