جمهوری اسلامی اجازه استخدام و بکارگیری از نیروهای بومی در ادارات دولتی را نمی دهد.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با استخدام نیروهای غیربومی در آموزش و پرورش دشتیاری، بار دیگر تبعیض و عدم بکارگیری نیروهای بلوچ در ادارات دولتی را ثابت کرد.

افرادی در آموزش و پرورش دشتیاری جذب و استخدام شده اند که بسیاری از آنها از استان های دیگر هستند.

این اقدام جمهوری اسلامی و آموزش و پرورش، خشم و انتقاد شدید شهروندان بلوچ را که دارای مدارک عالی دانشگاهی هستند را به همراه داشته است.

یکی از نخبگان بلوچ که هم اکنون بیکار و به کار سوخت بری مشغول است، به گزارشگر رصد گفت: ”در شهرهای بلوچستان بسیاری از افراد با داشتن مدارک عالی دانشگاهی بیکار هستند و به کار سوخت بری مشغولند.“

این شهروند افزود: ”چرا ما که دارای مدارک دانشگاهی و بومی منطقه هستیم باید بیکار باشیم اما جمهوری اسلامی از مناطق و استان های دیگر نیرو جذب کند. بسیاری از نخبگان بلوچ به دلیل عدم بکارگیری و استخدام در ادارات به کار سوخت بری مشغول هستند که توسط سپاه به بهانه قاچاقچی سرکوب می شوند.“

تبعیض و در محرومیت قرار دادن شهروندان بلوچ توسط جمهوری اسلامی از آغاز شکل گیری حکومت خمینی بوده و همچنان ادامه دارد و این وضعیت را برای ملت بلوچ بسیار سخت کرده است.