جمهوری اسلامی پس از جریمه کشاورزان رودان مملکت بلوچستان، بسیاری از چاه های آب آنها را پلمب کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی به بهانه برداشت بیش از حد آب توسط کشاورزان #رودان مملکت بلوچستان، بسیاری از آنها را جریمه و پس از آن چاه ها را پلمب کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که کشاورزان #رودان مملکت بلوچستان سرمایه و زندگی خود را برای فصل کاشت محصولات خود صرف کرده بودند.

جمهوری اسلامی با عدم توجه به وضعیت کشاورزان، اقدام به پلمب چاه ها پس از جریمه های سنگین کرده و آنها را به شدت تحت فشار قرار داده است.

وضعیت بد اقتصادی و معیشتی از یک سو و از سوی دیگر بهانه تراشی ارگان های جمهوری اسلامی اقشار مختلف جامعه را در تنگنا قرار داده است.

به گفته کشاورزان #رودان مملکت بلوچستان، جمهوری اسلامی با این اقدام قصد دارد تا مشکل کم آبی را به گردن آنها بیندازد و در حال زمینه سازی برای تبرئه خود است.