جمهوری اسلامی و مقامات آن با دیپلماسی ضعیف خود تاکنون نتوانسته اند حقابه هیرمند را بگیرند و تنها در حال تهدید و خط و نشان کشیدن برای طالبان هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، فداحسین مالکی نماینده مردم #دزاپ در مجلس شوراب اسلامی میگوید که طالبان برای حقابه #هیرمند بازی در آورده است و ما از حق مردم سیستان در شمال بلوچستان کوتاه نمی‌آییم و اعتماد بین ما و طالبان کمرنگ شده است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در مورد فعالیت طالبان در مرزهای جغرافیای ایران گفت: «طالبان به دلیل مشکلاتی که در افغانستان دارند، نتوانسته اند هماهنگی و همدلی بین گروه ها، احزاب و اقوام مختلف بوجود بیاورند و ساختار منسجمی ایجاد کنند.»

وی با تهدید فرمالیته طالبان در ادامه گفت: «ایران نمی تواند تحمل کند که مردمش در سیستان زجر بکشند و نتوانند کاری برایشان انجام دهند.»

وی افزود: «طالبان در مورد حقابه هیرمند بازی در می آورند یک روز می گویند آب نیست یک روز می گویند این حقابه داده می‌شود اما خبری از پرداخت نیست.»

دیپلماسی ضعیف جمهوری اسلامی در گرفتن حقابه هیرمند باعث شده تا مردم در شمال بلوچستان با بحران تنش آبی دست و پنجه نرم کنند و بسیاری از روستاها در حال خالی از سکنه شدن است.