معلمان شهرستان زرآباد هم در صورت عدم شرکت در راهپیمایی از آموزش و پرورش تهدید به اخراج شدند.

یکی از مخاطبان رصد بلوچستان گفت: «از طریق مدیران مدارس به همه معلمان اعلام شده در صورت عدم شرکت ۲۲ بهمن و نفرستادن فیلم یا عکس خود به مدیر مدرسه معلم خاطی اخراج خواهند شد.»

پیشتر گزارش های مشابهی از کنارک و زاهدان نیز به دست رصد بلوچستان رسیده بود که معلمان و کارمندان در صورت عدم شرکت در انتخابات و راهپیمایی تهدید به اخراج و کسر حقوق شدند.