خبرهایی از استعفاهای گسترده از نیروهای بومی عضو سپاه گزارش می شود

اختصاصی رصد بلوچستان: طبق گزارشها از منابع محلی، سران طوایف منطقه مرزی سراوان از عضویت در سپاه استعفا داده و از دیگر نیروهای بلوچ خواستند هر طور دوست دارند عمل کنند اما مسئولیت اشتباهاتشان با خودشان است.