مقامات جمهوری اسلامی در غرب مملکت بلوچستان با به سخره گرفتن کشاورزان بلوچ از خرید تضمینی محصولات آنها خبر دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی پس از بی توجهی به کشاورزان بلوچ در هشتبندی مملکت بلوچستان و از بین بردن محصولات آنها، هم اکنون با به سخره گرفتن کشاورزان از خرید تضمینی پیاز با کیلویی ۵۹۶ تومان خبر داده است.

این خرید تضمینی پیاز با کیلویی ۵۹۶ تومان توسط جمهوری اسلامی خشم کشاورزان غرب مملکت بلوچستان را به همراه داشته است.

این در حالیست که سرانه هزینه کشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی بیشتر و چندین برابر از چیزی است که جمهوری اسلامی قصد خرید آن در حالت تضمینی را دارد.

احمد مشایخی مدیر تعاون روستایی غرب مملکت بلوچستان گفته که، «هر کیلوگرم پیاز با نرخ مصوب شورای اقتصاد کشور به قیمت ۵۹۶ تومان از کشاورز خریداری می شود.»

مقامات جمهوری اسلامی در حالی قصد دارند پیاز را با نرخ ۵۹۶ تومان از کشاورزان خریداری کنند که در برخی از شهرها قیمت پیاز به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده است.

با توجه به هزینه های سنگین کاشت، داشت و برداشت، قیمت های نجومی کودها و بی توجهی جمهوری اسلامی، کشاورزان با این قیمت خرید تضمینی که سود آن به جیب دلالان جمهوری اسلامی می رود ضررهای سنگینی را متحمل می شوند.