طوفان و سرما به کشاورزی جازموریان و زهکلوت مملکت بلوچستان خسارت میلیاردی وارد کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، طوفان شن و سرما به محصولات جالیزی #جازموریان و #زهکلوت مملکت بلوچستان خسارت میلیاردی وارد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران کرمان با اشاره به خسارت بالای طوفان و سرمازدگی به محصولات جالیزی غرب مکران گفت: “با وجود اینکه نگرش بر هدایت کشاورزان به سمت بیمه محصولات کشاورزی است، اما صندوق بیمه محصولات کشاورزی پوشش کافی ندارد.”

مجید سعیدی از خسارت بالای طوفان شن طی روزهای ابتدایی بهمن ماه جاری به بخش کشاورزیغرب مکران به ویژه محصولات زراعی و جالیزی خبر داد و افزود: “بخش زیادی از محصولات جالیزی منطقه #جازموریان و شهرستان #رودبار_جنوب آسیب‌ دیده‌اند.”

وی با اشاره به بسته شدن راه روستایی و قطع ارتباط محورهای اصلی #فهرج – #دزاپ، #ریگان – #پهره، #نرماشیر – #بم، #زهکلوت – #دلگان و #زهکلوت – #رودبارجنوب گفت: “در شهرستان #رودبارجنوب هم قطع برق ۲۶ روستا و انسداد راه ۳۰ روستا را داشتیم.”