مردم شهرستان سراوان با نبود بنزین در جایگاه های عرضه سوخت در تنگنا قرار دارند.

به گزارش رصد بلوچستان، صف های طولانی و کیلومتری بنزین در شهرستان #سراوان باعث شده مردم ساعت ها و حتی چندین روز در آن حضور داشته باشند.

این صف ها در حالی همچنان تداوم دارد که مسئولین جمهوری اسلامی در این شهرستان با بی تفاوتی و عدم توجه به نیازهای منطقه اقدامی در دستور کار ندارند.

یکی از شهروندان #سراوان در این مورد گفت: ”روزانه صف های کیلومتری به دلیل کمبود بنزین در #سراوان تشکیل می شود و مردم را از کار و زندگی انداخته است.“

این شهروند افزود: ”با وجود رسانه ای شدن این معضل در سراوان، مسئولین همچنان در خواب زمستانی تشریف دارند.“

لازم به ذکر است، در روزهای اخیر مردم شهرستان #سوران نیز با معضل کمبود بنزین مواجه بوده و در جایگاه های عرضه سوخت صف های کیلومتری تشکیل شده است.