جمهوری اسلامی برق شهرهای بلوچستان را شیفت بندی کرده و در ساعت متعین آنها را قطع می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، فرا رسیدن فصل گرما از یک سو و ناکارآمدی جمهوری اسلامی از سوی دیگر با قطعی مکرر برق ها در شهرهای بلوچستان شهروندان را کلافه کرده است.

گفته می شود برق در شهرهای بلوچستان شیفت بندی و سهمیه ای شده است و در ساعات تعیین شده برق ها قطع می شوند.

با توجه به این معضل بزرگ در شهرهای بلوچستان، مقامات جمهوری اسلامی از شهروندان میخواهند که در انتخابات شرکت کنند.

یکی از شهروندان بلوچ اهل کنارک در این مورد گفت: «برق مناطق شهر کنارک در ساعات تعیین شده توسط اداره برق قطع می شوند که باعث بروز مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است.»

این شهروند افزود: «مقامات جمهوری اسلامی با چه رویی خواستار مشارکت حداکثری شهروندان در انتخابات هستند در حالی که از حداقل ترین نیازهای روزمره محروم هستند.»

برخی از صاحبنظران بر این باورند که جمهوری اسلامی با راه اندازی مزرعه های بیت کوین توسط چینی ها باعث مصرف بی رویه برق شده و این یکی از عوامل قطعی های برق در جغرافیای ایران است.

همچنین گزارش ها از دیگر شهرهای جغرافیای ایران حاکی است که برق در تمام شهرها سهمیه و شیفت بندی شده است.