پلیس های سرمچار روستای ناهوک سارقان سیم های برق را دستگیر کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پلیس های سرمچار روستای #ناهوک و #سینوکان شهرستان #سراوان، سارقان سیم های برق را دستگیر کردند.

این سارقان دو نفر بودند که توسط پلیس های سرمچار پس از تعقیب و گریز دستگیر شده اند.

گفته می شود این سارقان با تجهیزات کامل برای سرقت سیم های برق آمده بودند.

همچنین روز پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پلیس های سرمچار روستای #کولو شهرستان #سراوان یکی از سارقان سیم های برق را دستگیر کرده بودند.

گروه های پلیس های سرمچار پس از آن در مناطق مختلف بلوچستان تشکیل شده اند که نیروهای امنیتی جهت تامین امنیت بلوچستان اقدامی در دستور کار ندارند.