در راستای تقویت روابط ملت بلوچ با ملتهای تحت ستم ملی در ایران حبیب الله بلوچ دیداری دو‌جانبه با جناب صالح کامرانی داشتند.

در این دیدار بر نقاط مشترک و سرنوشت مشترک ملتهای تحت ستم و خصوصا ملت بلوچ و ترک تاکید شده و جهت مقابله با برنامه های سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی و چگونگی همکاری در این زمینه بحث و تبادل نظر شد.

دیدار در فضای مثبتی انجام شده و نقاط قوت دو طرف برای همکاری های آتی شناسایی شدند.