امروز ۲ مارس روز ملی فرهنگ بلوچ است که به دلیل کشتار شهروندان بلوچ توسط سپاه، این روز تبدیل به عزا شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، ملت بلوچ هر ساله ۲ مارس روز ملی فرهنگ بلوچ (دود ءُ ربیدگ روچ) را در پاسداشت از فرهنگ و اصالت غنی خود جشن میگیرند که امسال به دلیل شهادت مردم بلوچ توسط سپاه، این روز تبدیل به عزا شده است.

فرهنگ ملت بلوچ بسیار قدیمی است و به هزاران سال می رسد. اما به دلیل فشارهای فراقانونی حکومت ها از بزرگداشت آن ممانعت شده است.

در بلوچستان چندین سال است که ملت بلوچ این روز را گرامی میدارند و با برگزاری جلساتی هویت و اصالت خود را به جهانیان نشان داده و ارج می نهند.

مردم بلوچ در کشورهای مختلف اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا هر ساله ۲ مارس را جشن می گیرند و برای شناخت هویت خود به جهانیان مراسم هایی برگزار می کنند.

بسیاری از کسانی که این روز را زنده نگه میداشتند اکنون به خاطر لقمه ای نان در کنار ما نیستند و توسط سپاه به شهادت رسیدند.