غیربومیان همچنان به فکر اکتشاف و استخراج گسترده از معادن بلوچستان هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، محمد سرگزی نماینده مردم منطقه سیستان از زمینه سازی برای افزایش و گسترش اکتشافات و استخراج از معادن بلوچستان و سیستان برای غیربومیان خبر داد.

بلوچستان و سیستان با دارا بودن منابع بکر و دست نخورده در کنار فرصت های ایجاد شده در مرز یکی از مهمترین مناطق جغرافیای ایران برای رونق اقتصادی غیربومیان به شمار می رود که در سال های گذشته به آن توجهی نشده است.

مرز که به عنوان تنها منبع در آمد برخی از خانواده ها است، این روزها از مردم بلوچ گرفته شده و هنوز مشاغل جایگزین برای مرزنشینان معرفی و ایجاد نشده است.

در روزهای اخیر خبر کشف یک معدن مس در شمال بلوچستان و سیستان در اندازه های مس سرچشمه باعث خوشحالی مردم غیربوومی و بویژه جمهوری اسلامی شد؛ عدم خوشحالی مردم بلوچ به این دلیل بوده که واقفند سهمی از آن نخواهند داشت.

با این حال باید دید حالا که مرز از مردم دریغ شده است و معادن غنی بسیاری از جمله کوه طلا در مسیر #دزاپ و معدن مس در منطقه #سیستان کشف شده است چه استفاده ای برای مردم دارد.

محمد سرگزی نماینده مردم منطقه #سیستان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است: “منطقه سیستان ظرفیت بی بدیلی دارد که منحصر به مس هم نخواهد بود.”

وی افزوده است: “مجموعه ای که مورد اکتشاف قرار گرفته است حدود یک پنجم ظرفیت مس موجود در منطقه است و باید از تمام آن بهره برداری کرد.”

نماینده مردم منطقه سیستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده است: “با توجه به گسترش اکتشاف معدن مس در سیستان امیدوار هستیم که این منطقه به بزرگترین ذخیره گاه مس دنیا از آن بهره برداری کنیم.”

وی گفته است: “منطقه سیستان دارای ظرفیت های بسیار خوبی است که باید از تمامی آنها به نفع مردم منطقه استفاده کرد.”