جمهوری اسلامی برای فشار حداکثری به مردم بلوچ قصد دارد بسیاری از کارت های سوخت خودروها را باطل کند.

به گزارش رصد بلوچستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه #دزاپ به بهانه تخلف برخی دارندگان کارت های سوخت در حال زمینه سازی برای کدینگ و باطل کردن آنها است.

این اقدام در حالی صورت میگیرد که در ماه گذشته بسیاری از کارت های سوخت کامیون داران در شهرستان #گیه و #گنداوک باطل شده بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه دزاپ گفته است: “با بررسی های انجام شده از سوی سازمان های نظارتی استان، برخی از کارتهای سوخت بنزین و نفتگاز خودروها، سوختگیری غیر متعارف و غیر مجاز داشته و مورد سوء استفاده قرار گرفته و از سوی مراجع قضایی مسدود شده اند.”

مدیر شرکت ملی پخش در ادامه گفته است: “برابر مصوبات کمیته سوخت استان، چنانچه پس از پایش تراکنش کارت های سوخت، کارت سوخت مالکین خودروها به هر طریقی مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد، طبق موازین قانونی و قضایی با مالکین کارت های سوخت برخورد خواهد شد.”

وی افزوده است: “کارت های سوختی که به دلیل تخلف از طرح کدینگ استان اخراج شوند پس از آن هرگز نمی توانند به این طرح بازگردند و مالکین این کارت ها در هیچ یک از جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان نمی توانند سوخت دریافت نمایند. هر کارت سوخت مخصوص خودرویی است که برای آن صادر شده است و واگذاری آن به افراد دیگر مجاز نبوده و تخلف محسوب می شود.”