جمهوری اسلامی در جغرافیای ایران نیز خود را منزوی کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی به دلیل عدم مشارکت شهروندان در راهپیمایی و اطلاع از این بابت، اقدام به ارسال پیامک به مردم بلوچ و دعوت از آنها به راهپیمایی مجازی کرده است.

این اقدام جمهوری اسلامی واکنش بسیاری از شهروندان را به همراه داشته است.

وعده های دروغین خمینی از یک سو، اعدام، بازداشت، شکنجه، فقر و فلاکت، وضعیت بد معیشتی و اقتصادی از سوی دیگر، شهروندان را به شدت در تنگنا قرار داده است.

فعالین مدنی و سیاسی بلوچ در این مورد گفتند: “رژیمی که حاضر به تعطیلی هیچ نمایش حکومتی خود نبوده اکنون که از حضور مردم در نمایش راهپیمایی ناامید شده دعوت به راهپیمایی مجازی کرده است.”

این فعالین افزودند: “جمهوری اسلامی خود را در وضعیت بسیار بدی قرار داده که راه های پس و پیش خود را بسته و هم در داخل جغرافیای ایران تحریم شده و هم متحدان او از جمله روسیه حاضر نیستند تا با مقامات آن دیدار داشته باشند.”