معادن یکی از سرمایه های اصلی ملت بلوچ در بلوچستان هستند که جمهوری اسلامی کار استخراج از آنها را برای خود سرعت بخشیده است.

به گزارش رصد بلوچستان، معادن بلوچستان و سرمایه های ملت بلوچ توسط جمهوری اسلامی در حال مصادره و استخراج هستند و در این راستا حکومت جغرافیای ایران برای بهره برداری از آنها به کار خود سرعت بخشیده است.

سرمایه های ملت بلوچ در حالی توسط جمهوری اسلامی مصادره می شوند که مردم بلوچ از حداقل ترین نیازهای خود به برکت حکومت ایران محروم هستند و در فقر مطلق قرار دارند.

در راستای استخراج از معادن بلوچستان، حکومت علی خامنه ای با استفاده از سرمایه گذاران وابسته به خود هزاران میلیارد تومان پول به این کار اختصاص داده است.

مصادره سرمایه های ملت بلوچ از یک سو و عدم بکارگیری نیروهای جوان بومی و متخصص و مصادره زمین ها از سوی دیگر بر نگرانی ها افزوده است.

بسیاری از زمین های مردم بلوچ به بهانه اراضی ملی و منابع طبیعی به دلیل نزدیک بودن با معادن توسط جمهوری اسلامی مصادره شده و در حال مصادره شدن هستند.

این اقدامات در راستای بایکوت رسانه ای و خبری و بدون اطلاع مردم بلوچ توسط جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در حال انجام است.