عدم امکانات مناسب در بیمارستان امام حسین کنارک باعث نارضایتی پرسنل این بیمارستان و شهروندان شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، بیمارستان ۱۰ تخت خوابی امام حسین #کنارک پس از گذشت چهار سال از افتتاح، همچنان از امکانات و تجهیزات مناسب برخوردار نیست که باعث گلایه و نارضایتی پرسنل و شهروندان این شهر شده است.

نبود امکانات و تجهیزات مناسب، عدم پاسخگویی مدیر داخلی و پرستاری باعث نارضایتی شدید پزشکان متخصص و عمومی شده است.

همچنین بی توجهی به تامین امکانات اولیه پزشکی و بیمارستانی موجب شده تا بیمارستان امام حسین با کمبود پزشک مواجه شود و کسی حاضر به خدمت رسانی نشود.

بی توجهی و عدم پیگیری مدیریت بیمارستان در پرداخت کارانه و اضافه کاری از ابتدای سال ۹۹ نسبت به بیمارستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی #پهره، انگیزه خدمت رسانی مطلوب به شهروندان از طرف پرسنل را سلب کرده است.

ضعف در مدیریت و عدم مسئولیت پذیری مدیریت بیمارستان امام حسین، پرسنل آن و شهروندان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.