سپاه پاسداران طرح جذب نیروی گشتی منطقه محور را در مناطق مختلف بلوچستان آغاز کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان؛ در ماه های اخیر سپاه پاسداران در مناطق مختلف بلوچستان از سران طوایف و بلوچها خواسته که نیروهایی برای کارهای اطلاعاتی و گشتی معرفی کنند.

سپاه پاسداران این اقدام را با هدف جذب اطلاعات برای مقابله با نا امنی عنوان کرده است.

این ارگان برای مقابله با شعار نویسی، مقابله با مبارزات ملی که توسط بلوچها سازماندهی میشوند این برنامه را در دستور کار قرار داده است.

پیش از این، این طرح در مناطقی مثل پهره و دزاپ اجرا شده بود که دستاورد کافی نداشت، اما سپاه پاسداران برای افزایش تاثیر گذاری این طرح بودجه جدیدی اختصاص داده و در سرتاسر بلوچستان قصد اجرای آن را دارد.

این طرح قصد دارد حتی در روستاها گشت بکند، گشت هایی که موارد مشکوک مبارزاتی را شناسایی کرده و به سپاه خبر دهند.

فعال کردن این طرح پس از کشتار سراوان و افزایش اعتراضات ملی و نارضایتی ها در بلوچستان صورت گرفته است.

در ماه های اخیر توجهات بلوچها برای مقابله با سپاه پاسداران افزایش یافته و این مساله به عنوان خطری جدی شناخته شده و برای مقابله با آن دستور فوق به همه قرارگاه های و فرماندهان شهرهای مختلف بلوچستان صادر شده است.