شهرستان گنداوک در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه مدیریت ضعیف جمهوری اسلامی، بیماری کووید-۱۹ در شهرستان #گنداوک دوباره شیوع پیدا کرده و این شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته است.

سرپرست مرکز بهداشت و درمان شهرستان #گنداوک در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا گفته که، «از آغاز سال جدید تاکتون ۱۷ مورد مثبت کرونا در این شهرستان شناسایی شده اند که بیشترین مورد در روستای #دنسر #شارک بخش #تلنگ بوده است.»

همچنین رئیس شورای اسلامی شهرستان #گنداوک در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا گفته، «با توجه به وضعیت زرد کرونا در شهرستان گنداوک، لازم است مدارس این شهرستان به مدت یک یا دو هفته تعطیل شود.»

فرماندار این شهرستان نیز گفته، «با توجه به شرایط کرونا در این شهرستان ورود هر گونه خودرو غیربومی و پلاک منطقه آزاد به مرکز شهرستان #گنداوک ممنوع است.»

جمهوری اسلامی با مدیریت ضعیف و ناکارآمد خود باعث نگرانی شهروندان شده است.

این در حالیست که صف های طرح تنظیم بازار در شهرهای بلوچستان بدون رعایت پروتکل های بهداشتی و بی تفاوتی جمهوری اسلامی همچنان در جریان است.